Bakanlık Tarafından Yayımlanan Tebliğle Şirketlerde Finansal Tablolar Nasıl Düzeltilmeli?

featured

Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Finansal Tablolar Belirleniyor

Bakanlık tarafından hazırlanan “Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2023 ve Sonrasındaki Hesap Dönemlerinde Uygulanacak Yöntem Belirlendi

Tebliğ ile 2023 ve sonrasındaki hesap dönemlerinde uygulanacak enflasyon düzeltmesine ilişkin olarak genel kurul ve yönetim organınca esas alınacak finansal tabloların belirlenmesi amaçlandı.

Muafiyet ve Uyum Şartları Belirlendi

Şirketler, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen muhasebe standartlarına uygun hazırlamak zorunda. Muafiyet durumlarında ise Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümleri uygulanacak.

Sermaye ve Gelir Dağılımında Enflasyon Düzeltmesi Kullanılacak

Sermaye artırımı ve azaltımı, birleşme, bölünme gibi işlemlerde enflasyon düzeltmesi uygulanmış finansal tablolar esas alınacak. Ayrıca, kar payı dağıtımı ve sermaye değerlendirmelerinde enflasyon düzeltmesi dikkate alınacak.

Net Dönem Karına Göre Dağıtım ve Değerlendirme Yapılacak

Net dönem karının esas alındığı durumlarda, kar payı dağıtımı ve yedek akçe ayrılması gibi işlemlerde enflasyon düzeltmesi uygulanmamış finansal tablolar kullanılacak. Sermaye değerlendirmelerinde ise ticaret siciline tescil edilmiş sermaye tutarı esas olacak.

Öz Sermayeyi Etkileyen Farklar Belirli Şartlarda Sermaye İle Mahsup Edilebilecek

Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan sermaye düzeltmesi olumlu farkları ve diğer öz sermaye kalemleriyle zararlar arasındaki farklar, belirli şartlarda sermayeye ilave edilebilecek. Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan olumsuz farklar ise sermaye azaltımı veya diğer kaynaklarla mahsup edilebilecek.

Vergisel Yükümlülükler Kararlarda Dikkate Alınacak

Tebliğ hükümleri uyarınca alınacak kararlarda, şirketin ve kardan pay alacakların vergisel yükümlülüklerine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı tutulacak.